Kruszynscy Kancelarie Adwokackie

Prof. dr hab. Piotr Kruszyński

Adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie

Profesor nauk prawnych

Wieloletni Dyrektor Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Ścieżka naukowa:

 • 1963-1968 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • od 1974 doktor nauk prawnych, rozprawa doktorska pt. „Warunkowe umorzenie postępowania karnego”
 • 1983 habilitacja pt. „Zasada domniemania niewinności w polskim postępowaniu karnym”
 • od 1991 profesor nadzwyczajny
 • od 1995 profesor zwyczajny

Ścieżka zawodowa:

 • 1968-1970 aplikacja sądowa
 • 1970 egzamin sędziowski
 • od 1990 adwokat

Obecnie zajmowane stanowiska:

 • Kierownik Katedry Postępowania Karnego Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Dyrektor Ośrodka Badawczego Adwokatury Polskiej im. Witolda Bayera Naczelnej Rady Adwokackiej
 • członek Naczelnej Rady Adwokackiej
 • Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie

Obecnie zajmowane stanowiska:

 • Kierownik Katedry Postępowania Karnego Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Dyrektor Ośrodka Badawczego Adwokatury Polskiej im. Witolda Bayera Naczelnej Rady Adwokackiej
 • członek Naczelnej Rady Adwokackiej
 • Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie

Wybrane publikacje:

 • The investigative stage of the criminal process in Poland. Case Study: Poland [w:] Suspects in Europe. Procedure rights of the investigative stage of the criminal process in the European Union (red.) E. Cape, J. Hodgson, T. Prakken, T. Spronken, AGTS, Interseutia, Metro, Antwerpen-Oxford 2007
 • Wykład Prawa Karnego Procesowego, (red. P. Kruszyński), Białystok 2012
 • Znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu jako podstawa umorzenia postępowania [w:] Funkcje procesu karnego, Księga ku czci prof. Janusza Tylmana (red. T. Grzegorczyk), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011
 • Merytoryczna kontrola zasadności oskarżenia przed rozprawą [w:] Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Księga ku czci dr Ewy Weigend, Rok XV: 2011
 • Europejski kodeks postępowania karnego, (red. P. Kruszyński, Sz. Pawelec, M. Warchoł), Warszawa 2010
 • Pozycja sędziego śledczego na tle modeli postępowania przygotowawczego [w:] Palestra 2008, 1-2, nr 3/4, nr 5/6 [współautor: M. Warchoł] 
 • Uwagi do projektu ustawy o zmianie kodeksu karnego i innych ustaw w zakresie przepisów o przepadku [w:] Palestra, nr 9-10/2007. [współautor: Sz. Pawelec]
 • Zasada prawa do obrony w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu – zagadnienia wybrane [w:] Gaudium in litteris est. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Genowefie Rejman z okazji osiemdziesiątych urodzin, Warszawa 2005
 • Stanowisko prawne obrońcy w procesie karnym, Białystok 1991
 • Zasada domniemania niewinności w polskim procesie karnym, Warszawa 1983

Języki obce:

 • angielski
 • niemiecki

Dane kontaktowe:
Kancelaria Adwokacka Piotr Kruszyński
ul. Hoża 34/2
00-516 Warszawa
tel. +48 22 621 95 41
faks +48 22 621 95 63

e-mail: pk@kruszynscy.com