Kruszynscy Kancelarie Adwokackie

dr hab. Szymon Pawelec, Prof. UW – of counsel

Adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie

profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk prawnych

Rozległe doświadczenie w pomocy prawnej osobom fizycznym oraz w obsłudze klientów biznesowych zgromadził występując jako pełnomocnik i obrońca w sprawach krajowych i międzynarodowych, jak również doradzając przy rozbudowanych projektach gospodarczych oraz indywidualnych zagadnieniach prawnych.

W swojej karierze współpracował z czołowymi międzynarodowymi kancelariami prawniczymi; od 2010 r. prowadzi własną kancelarię.

Jest autorem pierwszej na polskim rynku monografii poświęconej ochronie interesów spółek akcyjnych i spółek z o.o. w procesach karnych gospodarczych, całkowicie nowej w literaturze prawniczej monografii poświęconej współzależności materialnoprawnej ochrony tajemnic przedsiębiorstw z potrzebami ich należytej identyfikacji i ochrony w ramach procesu karnego, a także serii publikacji dotyczących nowego reżimu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w Polsce.

Kierownik Zakładu Międzynarodowego Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji UW, Szkołę Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Floryda oraz Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego Uniwersytetu Cambridge. 

 

Specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego oraz prawa i procesu karnego, w tym w szczególności w zakresie problematyki przestępczości gospodarczej, giełdowej i skarbowej, tymczasowego aresztowania, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, postępowań podatkowych (ze szczególnym uwzględnieniem zarzutów dotyczących tzw. karuzel VAT) oraz ochrony dóbr prawnych podmiotów korporacyjnych i przedstawicieli ich organów, a także postępowań ekstradycyjnych, prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa medycznego.

Wyróżniony m.in. stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendiami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stypendiami i nagrodami władz Uniwersytetu Warszawskiego.

Reprezentował Naczelną Radę Adwokacką w pracach Sejmu nad rządowym i poselskim projektem nowelizacji procedury karnej.

Przez szereg lat sprawował m.in. funkcje zastępcy dyrektora oraz wiceprezesa Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury Naczelnej Rady Adwokackiej; jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej Wydziału Prawa i Administracji UW.

Języki obce:

 • angielski
 • niemiecki
 • rosyjski

Wybrane publikacje:

 • Implications of Enhanced Cooperation for the EPPO Model and Its Functioning [w:] L. Erkelens, A. Meij, M. Pawlik (red.), The European Public Prosecutor’s Office, Haga 2014 
 • Zasada domniemania niewinności [w:] P. Wiliński (red.), System prawa karnego procesowego, Zasady procesu karnego. Tom III, Warszawa 2014 [współautor: P. Kruszyński]
 • Dostępność kasacji dla stron postępowania karnego – dylemat przyjętego kompromisu z perspektywy czasu [w:] Palestra, nr 3-4/2013
 • Rozwiązanie i likwidacja spółki kapitałowej w świetle zarzutu przestępnego wyrządzenia spółce znacznej szkody majątkowej [w:] Palestra, nr 11-12/2012
 • Wykład prawa karnego procesowego, (red. P. Kruszyński), Białystok 2012 [współautor]
 • Spółka kapitałowa jako pokrzywdzony w procesie karnym, Warszawa 2011
 • Długoterminowy najem i dzierżawa nieruchomości [w:] Studia Iuridica, t. 53, Warszawa 2011
 • Problemy ze stwierdzeniem popełnienia przestępstwa oszustwa przy zamachu na majątek spółki – angielska sprawa R v Rozeik [w:] B. Bieńkowska, D. Szafrański (red.), Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym, Warszawa 2011
 • Strona internetowa jako źródło dowodowe [w:] Przegląd Prawa Handlowego, nr 7/2011 [współautor: B. Trętowski
 • Europejski kodeks postępowania karnego, (red. P. Kruszyński, Sz. Pawelec, M. Warchoł), Warszawa 2010
 • Kontynuacja możliwości naprawienia szkody wobec podziału pokrzywdzonej spółki kapitałowej [w:] Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak (red.), Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody w świetle kodyfikacji karnych z 1997 roku i propozycji ich zmian, Warszawa 2010
 • Oznaczanie towarów wprowadzanych do obrotu w aspekcie cywilnoprawnej i karnoprawnej ochrony znaków towarowych [w:] Glosa nr 4/2009 [współautor: D. Korczyński]
 • Uwagi do projektu ustawy o zmianie kodeksu karnego i innych ustaw w zakresie przepisów o przepadku [w:] Palestra, nr 9-10/2007. [współautor: P. Kruszyński]
 • Realizacja prawa poboru przy emisji akcji różnych rodzajów [w:] Przegląd Prawa Handlowego, nr 9/2007
 • Podmiotowe ograniczenia prawa poboru w spółce akcyjnej [w:] Przegląd Prawa Handlowego, nr 4/2007
 • Sea Transport of Radioactive Materials – Solving the Conflict within the International Law [w:] Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego, nr 1/2006